Monthly Archives: Aralık 2013 »

Necip Melheme’nin Rolü

Necip Melheme’nin Rolü

nesra Aralık 31, 2013 0

Necip Melheme’nin Rolü Abdülhamid’in ikinci defa olarak 1897 senesinde, Ahmet Celalettin Paşa’nın Murat Bey’i kandırarak İstanbul’a götürmesinden bir sene sonra Avrupa’daki Jön-Türkleri susturacak ve İttihat ve Terakki’yi dağıtmak için yaptığı teşebbüs Necip Melhame delaletile

Read More »
Ali Kemal ve Necip Melhame Kara Sultan’ın Atıfetine Boğuluyor

Ali Kemal ve Necip Melhame Kara Sultan’ın Atıfetine Boğuluyor

nesra Aralık 30, 2013 0

Ali Kemal ve Necip Melhame Kara Sultan’ın Atıfetine Boğuluyor İttihat ve Terakki’nin Avrupa’da bulunan azasından İshak Sükutî Bey Türkiye’nin Roma Sefereti katipliğine, doktor Abdullah Cevdet Bey, Viyana Sefareti Katipliği’ne ve Hilmi Bey de Madrit

Read More »
Jön Türklerin Cenevre’deki Faaliyetleri

Jön Türklerin Cenevre’deki Faaliyetleri

nesra Aralık 30, 2013 0

Jön Türklerin Cenevre’deki Faaliyetleri Bir taraftan Ahmet Rıza Bey ile arkadaşları Paris’te Abdülhamid idaresine karşı neşriyatla meşgul olurlarken diğer taraftan da İstanbul’dan Mısır’a kaçan ve oradan Cenevre’ye giden Murat Bey’de Cenevre’de “Mizan” Gazetesi’ni neşrediyordu.

Read More »
Doktor Bahaddin Şakir Bey

Doktor Bahaddin Şakir Bey

nesra Aralık 29, 2013 0

Doktor Bahaddin Şakir Bey Bize bugünkü büyük tefrikamızı yazmağa sebep olacak kadar birçok vesikalar bırakarak bir Ermeni kurşunile Berlin’de şehit edilen Doktor Bahattin Şakir Bey, İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun, malumatlı bir doktordu. Daha genç

Read More »
Prens Sabahaddin, Sami Paşazade Sezai ve Ömer Naci Bey

Prens Sabahaddin, Sami Paşazade Sezai ve Ömer Naci Bey

nesra Aralık 28, 2013 0

Prens Sabahaddin, Sami Paşazade Sezai ve Ömer Naci Bey Hakkında Kısa Malumat   Türkiye tarihinde hiçbir zaman silinemeyecek kadar kara bir leke bırakarak öbür dünyaya giden Ali Kemal dahi 1896 senesine doğru Suriye’den Fransa’ya

Read More »
Doktor Nazım Bey

Doktor Nazım Bey

nesra Aralık 27, 2013 0

Doktor Nazım Bey Ahmet Rıza Bey, Paris’e gittikten sonra O’na iltihak edenler meyanında bilahare “İttihat ve Terakki” Cemiyeti’nin siyasi hayatında büyük bir rol oynayabilen zat Doktor Nazım Bey’di. Nazım Bey müderrisinden Hacı Hamit Efendi’nin

Read More »
Ahmed Rıza Bey

Ahmed Rıza Bey

nesra Aralık 26, 2013 0

Ahmed Rıza Bey Şefkati Bey’in birçok kimselere anlattığı bu vakayı burada kısaca kaydettikten sonra Jön-Türklerin piri olan bu zat hakkındaki hatıralarımızı burada kesiyoruz ve tefrikamızda isimleri geçecek olan bazı zevatın kısaca tercüme-i hallerini naklediyoruz:

Read More »
Ali Şefkati Bey ve V.Murat Arasında Geçen İlginç Bir Görüşme

Ali Şefkati Bey ve V.Murat Arasında Geçen İlginç Bir Görüşme

nesra Aralık 26, 2013 0

Ali Şefkati Bey ve V.Murat Arasında Geçen İlginç Bir Görüşme   Jön-Türklerin en kıdemlisi Ali Şefkati Bey’dir. Şefkati Bey, Paris’te kendi başına “İstikbal” namındaki gazeteyi çıkardı ve hiçbir kimse ile alakası olmadığından kendi kendine

Read More »
İttihatçı Olabilmenin Şartları ve Yemin Merasimi

İttihatçı Olabilmenin Şartları ve Yemin Merasimi

nesra Aralık 25, 2013 0

İttihatçı Olabilmenin Şartları ve Yemin Merasimi İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girebilmek için bu dahili nizamnameye pek ağır şartlar konulmuştu. Abdülhamid’in istibdat devrine layık olan bu şartlarda deniliyordu ki: “Cemiyet’e dahil olmak için tebea-i Osmaniye’den

Read More »
Cemiyetin Maksadı-Dahili Nizamnamesi-Fedailer

Cemiyetin Maksadı-Dahili Nizamnamesi-Fedailer

nesra Aralık 24, 2013 0

Cemiyetin Maksadı-Dahili Nizamnamesi-Fedailer Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin nasıl çalıştığını anlamak için onun ilk teşkilatına ait olan dahili nizamnamesine bir göz gezdirelim. Bu nizamnamenin birinci maddesinde Cemiyet’in maksadı hakkında deniliyor ki: “Vatanı, bugünkü bulunduğu

Read More »
error: Content is protected !!