Monthly Archives: Ekim 2014 »

Meşrutiyet’in İlanı’ndan Sonra Van Ermenileri’nin Şikayetleri Üzerine Cemiyet Ne Düşünüyordu?

Meşrutiyet’in İlanı’ndan Sonra Van Ermenileri’nin Şikayetleri Üzerine Cemiyet Ne Düşünüyordu?

nesra Ekim 31, 2014 0

Meşrutiyet’in İlanı’ndan Sonra Van Ermenileri’nin Şikayetleri Üzerine Cemiyet Ne Düşünüyordu?   İttihat ve Terakki, Meşrutiyet’in İlanı’ndan daha iki üç ay geçmeden bir taraftan böyle pek mühim harici gailelerle karşılaşırken diğer taraftan da dahili zorlukların

Read More »
Avusturya’nın Bosna-Hersek’i İlhakı

Avusturya’nın Bosna-Hersek’i İlhakı

nesra Ekim 30, 2014 0

Avusturya’nın Bosna-Hersek’i İlhakı Üzerine Almanya ve Osmanlı Devletleri Karşı Karşıya Geliyordu   5 Teşrinievvel 1908’de Avusturya, Bosna ve Hersek’i ilhakını ilan eylemişti. Milli arzularını yerine getirmeğe canla, başla çalışan Genç Türkiye için bu hadise

Read More »
Almanya Niçin İslâm Birliği Fikrini Destekliyordu?

Almanya Niçin İslâm Birliği Fikrini Destekliyordu?

nesra Ekim 29, 2014 0

Almanya Niçin İslâm Birliği Fikrini Destekliyordu?   Alman harici siyasetin uzaktan idare eden İmparator Wilhelm bu İslâm âlemiyle çok meşgul oluyordu. Osmanlı Devleti’ne yapılacak bir fenalığın bütün İslâm aleminde de aksi tesir hasıl edeceğini

Read More »
Meşrutiyet’ten Sonra İngiltere’nin Politikası

Meşrutiyet’ten Sonra İngiltere’nin Politikası

nesra Ekim 28, 2014 0

Meşrutiyet’ten Sonra İngiltere’nin Politikasında Meydana Gelen Değişikliklerin Sebebi Ne İdi?   Bu aralık Abdülhamid’i kaybettikleri için Genç Türkleri kazanmak isteyen Avrupa devletleri ve bilhassa İngiltere, birçok işlerde Genç Türklere yardım eder gibi görünüyorlardı. Halbuki

Read More »
Avusturya’nın Balkan Politikası

Avusturya’nın Balkan Politikası

nesra Ekim 27, 2014 0

Avusturya’nın Balkan Politikası   Bulgaristan’ın krallığını ilan etmesi, Bosna ve Hersek’in Avusturya tarafından ilhakı İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni çok müşkül mevkide bırakmıştı. Selânik Merkez-i Umumisi Babıâli’nin bu meseleler için ne yaptığını mütemadiyen soruyor ve

Read More »
İstanbul’da Asker Arasında Huzursuzluk

İstanbul’da Asker Arasında Huzursuzluk

nesra Ekim 26, 2014 0

İstanbul’da Asker Arasında Huzursuzluk ve Bahaddin Şakir Bey’in Birtakım Politik Gelişmeler Hakkındaki Görüşleri ve Bunlara Verilen Cevaplar   Doktor Nâzım Bey, İzmir havalisinde dolaşırken İstanbul’da Şurâ-yı Ümmet gazetesi neşrolunmağa başlamıştı. Selânik’ten İstanbul’a gelip yerleşen

Read More »
Doktor Nazım Bey Cemiyet İçin İzmir ve Havalisinde Yardım Topluyor

Doktor Nazım Bey Cemiyet İçin İzmir ve Havalisinde Yardım Topluyor

nesra Ekim 25, 2014 0

Doktor Nazım Bey Cemiyet İçin İzmir ve Havalisinde Yardım Topluyor   Doktor Nazım Bey, o esnada cemiyete iane toplamak maksadıyla İzmir ve Aydın havalisinde dolaşıyordu. Mektuplarında cemiyeti alâkadar eden iane vesair meseleler hakkında diyordu

Read More »
Ahmet Rıza Bey’in Paris’ten Dikkate Değer Üç Mektubu

Ahmet Rıza Bey’in Paris’ten Dikkate Değer Üç Mektubu

nesra Ekim 24, 2014 0

Ahmet Rıza Bey’in Paris’ten Dikkate Değer Üç Mektubu   Selanik ve İstanbul bin türlü gaile içinde çalkalanırken Paris’te kalan eski merkez unutulmuş ve ihmal edilmişti. Sezai Bey gelip, Vaniköyü’nde yalısına yerleşmişti. Doktor Bahaddin Şakir

Read More »
Cemiyet’in Genel Merkezi Yeni Bir Nizamnâmeye Kavuşuyor

Cemiyet’in Genel Merkezi Yeni Bir Nizamnâmeye Kavuşuyor

nesra Ekim 23, 2014 0

Cemiyet’in Genel Merkezi Yeni Bir Nizamnâmeye Kavuşuyor   Bu aralık Merkez-i Umumi yeni vaziyete göre bir nizamname hazırlamakla meşguldü. Alelacele tanzim olunan yeni nizamname el yazısı ile taş üzerine basılarak alakadar olanlara dağıtılmıştı. Her

Read More »
Meşrutiyeti Takip Eden Aylarda Bir Çok Hadiselere Dair Rivayetler Çoğaldı

Meşrutiyeti Takip Eden Aylarda Bir Çok Hadiselere Dair Rivayetler Çoğaldı

nesra Ekim 22, 2014 0

Meşrutiyeti Takip Eden Aylarda Bir Çok Hadiselere Dair Rivayetler Çoğaldı   Meşrutiyet’i takip eden günler bütün Temmuz ve Ağustos ayları hep hadiselerle dolu olduğundan bu hadiseler Selânik’e ve İstanbul’a hatsiz, hesapsız mektuplar ve telgraflarla

Read More »
error: Content is protected !!