İttihat Ve Terakki

Almanya Aleyhtarı Bir Paşa: İngiliz Kâmil Paşa

Almanya Aleyhtarı Bir Paşa: İngiliz Kâmil Paşa

 

İstanbul efkar-ı umumiyesi gittikçe İngiltere’ye ve Fransa’ya meyletmekte devam eyliyordu. Türkiye’de Meşrutiyet idaresinin teessüs etmesine Almanya’nın daima taraftar olduğuna dair gerek Alman gazetelerinde çıkan makaleler, gerekse imparator Wilhelm’in emri üzerine Alman rical-i siyasiyeti tarafından yapılan beyanat İstanbul’da handelerle karşılanıyordu. Alman taraftarlığıyla itham edilen Sadrazam Ferit Paşa’nın Meşrutiyet ilanı üzerine yerine geçen yeni Sadrazam Kamil Paşa, “İngiliz” Kamil Paşa, Fransız gazetelerine vuku bulan beyanatında Alman dostluğunun şimdiye kadar Türkiye’ye hiçbir fayda vermediğini, Türkiye’nin İngiltere ve Fransa’ya temayül etmesi lazım geldiğini açıktan açığa söylüyordu. Yeni İngiliz Sefiri Sir Gerard Lowther 30 Temmuzda İstanbul’a geldiği zaman onun için sokaklarda büyük tezahürat yapılmıştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!