İttihat Ve Terakki

Ömer Naci Bey’in Faaliyetleri İttihatçılar Arasında Takdir Topluyordu

Ömer Naci Bey’in Faaliyetleri İttihatçılar Arasında Takdir Topluyordu

 

Selanik’teki dahili merkezi umumi Ömer Naci Bey’in Şarki Anadolu’ya nüfuz etmek için İran’dan yaptığı teşebbüsleri de fevkalade takdir ederek diyordu ki:

“Anadolu’ya Şaktan nüfuza başlayan kardeşimizin hürriyetperverane mücahadeleri burada derin bir taktir hissi hasıl eylemekte vaziyetlerine dair haberlere heyecanla intizar olunmaktadır. Ömer Naci Bey, dahile girdikten sonra da kendisiyle muvasale ve muhaberenizin münkati olmayacağı tabiidir. Mumaileyhin bunda Cemiyetin son nizamnamesinden birkaç nüshası da mevcut olmak tabii bulunduğundan muvafık gördüğü yerlerde teşkilat yapacağına şüphe yoktur.

Şu kadar var ki teşkilat icrası kafi değildir. O teşkilatın dahili merkezi umumiye raptı lazımdır ki bütün memleket dahilindeki ahrarane teşebbüslerde vahdet ve mücaneset hasıl olabilsin. Onun için gayyur kardeşimiz teşkilatını yaptığı vilayet merkezinde behemehal Paris’le muhabereyi temin edebilecek birer emin ve mahrem adres tedarik etmelidir ki bunlar herhalde konsoloslarda ya bizzat konsoloslar veya tercümanlar ve kavasları olabilecekleri gibi Ermeni vatandaşlarımızın gizli muhabere vasıtaları dahi bu hususta kabili istifade olabilir. Van, Bitlis, Erzurum, Erzincan gibi merkezler bir kere Paris’te irtibat peyda ederek adresleri Selanik’e yazılacak olursa tarafımızdan kendilerine gönderilecek mühür vesaire ile teşkilat ikmal edilmiş olur. Ondan sonra oraları dahi artık Rumeli halini alır.

Yakında buradan iktidarı mütavasıt, fakat teşebbüsata şedit bir zat kafi talimat ve izahat ile Anadolu’nun Şark vilayetlerine gönderileceğinden bu sayede gayyur mücahidimiz Ömer Naci ile görüşebileceğimizi ümit ediyoruz. Mücahidimizin dahildeki teşebbüsatını kolaylaştırmak için bizce mümkün olan muavenet; kendisinin muhaceme yolunda tesadüf edeceği mevkilerde namus ve hamiyetleri ile tanınmış zatların isimlerini vermekten ibaret olup mezkur isimleri melfuf liste ile bildiriyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!