Özel Dosyalar

Oportünizme Karşı Devrimci Şiddete Baş Vurmak Yanlış Mıdır?

Oportünizme Karşı Devrimci Şiddete Baş Vurmak Yanlış Mıdır?

İcazetli sosyalizmin öteki fraksiyonu, yani yeni oportünizm, Emek fraksiyonunun ileri, anti–emperyalist bir güç olduğunu söyleyerek, devrimci şiddete başvurmanın yanlış olduğunu iddia etmektedir. Bu fraksiyona göre, ayrı aynı “solcu” gruplar arasındaki mücadele sadece ideolojik planda yürütülmelidir. Mücadelede asla şiddete başvurulmamalıdır. Çünkü bu gruplar arasındaki çelişkiler, uzlaşmaz çelişkiler değildir; halk içindeki çelişkilerdir. Bu nedenle mücadele yöntemi telkin ve ikna olmalıdır.

Bu iddia, bilimsel sosyalizmin dışında bir iddiadır. Ve çeşitli bakımlardan yanlıştır.

Oportünizmle mücadelede, bilimsel sosyalizmin öngördüğü devrimci ilkeyi, Stalin, son derece açık bir şekilde ortaya koymaktadır: “İdeolojik mücadele ile partinin içinde oportünist unsurların hakkından gelinebileceğini, parti çerçevesi içinde bu unsurlara galebe çalınabileceğini savunan teori, partinin felce ve müzmin huzursuzluğa düşmesi tehlikesi yaratan bir teoridir, bu teori partinin oportünizme peşkeş çekilmesi tehlikesini doğunun; proletaryayı devrimci partisinden yoksun bırakmakla, emperyalizme karşı mücadelesinde başlıca silahından mahrum bırakmakla tehdit eder.” Devrimci hareketin esenliğini düşünen sosyalistler olarak, TİP’li devrimciler, proletaryanın adını kullanan bu partinin hain merkez kliğinin şiddetini, zorbalığını, elbette ki, sineye çekmeyeceklerdi.

Sonuç

Baştan beri söylediklerimizi özetlersek; proleter devrimcilerinin bilimsel sosyalizmin temeli üzerinde ve değişen şartlara göre uyguladıkları doğru taktiklerle TİP içindeki mücadele başarıya erişmiş; yaşayan TİP proleter devrimci harekete kazanılmıştır. Yani yukarıda da belirttiğimiz.. TİP içinde Aren–Boran hainler güruhuna karşı uzlaşmaz bu ideolojik mücadele ile bütün teşkilatlar taranmıştır; artık ideolojik mücadele ile kazanılacak, zapt edilecek TİP içinde alan kalmamıştır; en iyi unsurlar proleter devrimci saflara kazanılmıştır. Aren–Boran hainler kliği tecrit edilmiştir.

Aren–Boran merkez hainler kliği artık “yönetici klik” değildir. Bay Aren, Bayan B. Boran ve şurekasının aldıkları bütün kararlar geçersizdir. Bir avuç hainin bu gün polisle işbirliği yaparak kapalı odalarda proleter devrimci avları düzenlemekten öte bir işleri (!) ve fonksiyonları (!) kalmamıştır. Şu anda TİP içinde geçici merkezi otorite, ilişkiler ve irtibatlar merkezi olan Devrimci TİP Komitesidir.

Bu nedenle, TİP Kurultayı merkez hainler kliğinin yönetiminde yapılamaz. Kurultayın yönetimin Aren–Boran hainler şürekasına bırakılması demek, hakim güçlerin güdümünde polisin ve ajanların provokasyonlarını peşinen sineye çekmek demektir. Böyle bir tavır proleter devrimci uyanıklıkla bağdaşan bir tavır olamaz.

Bu bakımdan TİP gerçek kurultayı için bütün il teşkilatları, delegelerini, 29 Ekim 1970 tarihine kadar Devrimci TİP Komitesi’ne bildirmelidirler. Bu il teşkilatları için tarihli bir görev ve sorumluluktur. Merkez hainler kliğinin çoktan yok ettiği parti içi demokrasisinin, kurultaya egemen olabilmesi için, gerekli hazırlıkların ve Kurultayın yönetiminin, yaşayan TİP’in geçici ilişkiler merkezi olan Devrimci TİP Komitesi tarafından yerine getirilmesi zorunludur. Aksi halde, TİP Kurultayı Aren–Boran merkez hainler kliği ve polisin ve ajan–provokatörlerin cirit attığı bir alan haline gelecek; Kurultay bir olup–bittiye getirilmek istenecektir.

Bu bir kehanet midir? Elbette hayır. Bu, merkez hainler kliğinin bu güne kadar uyguladıkları yöntemlerin bize kazandırdığı bir deneydir. Bu konuda asla iyimser olamayız.

Devrimci TİP Komitesi, gerekli hazırlıklara başlamıştır. Devrimci TİP Komitesi TİP’li proleter devrimcileriyle TİP gerçek kurultayı için canlı bağlar kuracaktır. Kurultaya demokratik bir ortamın egemen olması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!