İttihat Ve Terakki

Paris’ten Selanik’e Yazılan Bir Mektup

Paris’ten Selanik’e Yazılan Bir Mektup

 

Paris’ten Selanik merkezine yazılan bir mektupta deniliyordu ki:

“Selanik’te yapılan tevkifat hakkında Avrupa gazetelerinde çıkan haberler üzerine endişeye düşmüştük. Gelen mektubunuzda verdiğiniz izahat bizi teskin etti. Muhterem heyetiniz için daimi bir tehlike teşkil eden Merkez Kumandanı Nazım Bey hakkındaki tasavvuratımızdan, ihbar ve ifşaatı yapan hainden malumat vermenizi sabırsızla bekliyoruz.

Dahili merkez teşkilatının gittikçe büyümekte olmasına çok sevindik. Ulahlarla ittihat teşebbüsünün hayli ilerlemiş olması da şayan-ı memnuniyet havadislerdendir. Şimdiye kadar Bulgarlarla beraber çalıştıkları zannolunan Ulahların kazanılması ehemmiyeti haizdir.

İzmir’de mühim teşkilata muvaffak olunduğu ve Mehmet Efendi (Dr. Nazım Bey) kardeşimizin muvaffakıyetleri haberi bizi çok sevindirdi. Bu teşkilatta yardımı dokunan hastahane Sertabibi Faik Paşa esasen namuslu ve vicdanlı bir zattır.

İkinci Ordu’daki teşkilatta Hüsrev Efendi’nin biraderi Eyüp Efendi’ye müracaat sayesinde işin kolaylaşacağı tekrar temin olunuyor. Ne yapılacaksa bir an evvel başlanması her halde elzemdir. Çünkü İngiltere Hariciye Nazırı Edward Grey tarafından yeniden irat edilen nutuk pek müthiştir. Makedonya’nın kat’i istiklalini temin hususunda İngiltere’nin son dereceye kadar çalışacağını bildiriyor. Hatta Makedonya Bulgar Komitesi bu nutuktan dolayı İngiltere’ye teşekkür etmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!