Monthly Archives: Haziran 2016 »

Mevlevîlik

Mevlevîlik

nesra Haziran 30, 2016 0

Mevlevîlik Mevlevîlik, Mevlana Celaleddin Rumî tarafından kurulmuş bir Türk tarîkatıdır. Mevlevîliğin kurucusu olan Mevlana Celaleddin-i Rumî, Belh’te, Türkistan’ın Horasan eyaletinde 603 h. /m. 1207’de doğdu. 615 h. /m. 1219’da, Celaleddin on iki yaşında iken

Read More »
Âhilik

Âhilik

nesra Haziran 29, 2016 0

Âhilik Asıl adı Şeyh Nâsırûd-din Mahmud el-Hoyî olan Âhi Evren tarafından kurulan Âhilik Teşkilatı, kaynağını fütüvvet kurumundan alır. Fütüvvet, kelime olarak, “soy genişliği, mertlik, gençlik, yiğitlik, delikanlılık” mânasına gelir. Aslı Arapçadır ve “feta” kelimesinden

Read More »
Yesevîlik

Yesevîlik

nesra Haziran 28, 2016 0

Yesevîlik Yesevîlik, Ahmed-i Yesevî (562 h. /m. 1167) tarafından kurulmuş bir Türk tarîkatıdır. Ahmed-i Yesevî, Batı Türkistan’da Sayram kasabasında doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak kendisinin Hacegan Hanedanı’ndan Yusuf Hemedanî’ye intisabı ve hali-felerinden

Read More »
Hurûfîlik

Hurûfîlik

nesra Haziran 27, 2016 0

Hurûfîlik İranda Fazlullah tarafından kurulan Hurûfîlik ilk başlangıçta müstakil bir tarîkat gibi görünürken, zamanla ayrı bir din haline dönüştü. Fazlullah, Arapça’ya karşı Farsça’yı savunarak görüşlerini otuz iki harfli Fars Alfabesi üzerine kurdu. İlk başlangıçta

Read More »
Bâtinîlik

Bâtinîlik

nesra Haziran 26, 2016 0

Bâtinîlik Kur’an âyetleri ve hadislerin ancak te’vil ile anlaşılabileceği iddiasıyla ortaya çıkan Bâtinîlik de Bektaşîliğe etki eden cereyanlar arasındadır. Esasen Bâtinîlik; Şiiliğin, bâtinî yorumu benimseyen ve aslından uzaklaşmış yeni bir hüviyete bürünmüş bazı kollarının

Read More »
Şiilik

Şiilik

nesra Haziran 25, 2016 0

Şiilik Bektaşîliğe etki eden faktörlerin başında Şiilik gelir. Bektaşîlik bünyesinde önemli bir yer tutan Ehl-i Beyt sevgisi ve Oniki İmam inancı konusunda hiç şüphesiz ki Şiilik’ten etkilenmiştir. İlk Şii fikirler hicri ikinci asra doğru

Read More »
Ayin-i Cem

Ayin-i Cem

nesra Haziran 24, 2016 0

Ayin-i Cem Bektaşî ve Alevîliğin en önemli hatta en bâriz erkânlarından birisi Cem Törenleridir. Cem Törenleri, Bektaşîlik erkânının temel direğidir. Bektaşîliği diğer tarîkatlardan ayıran en önemli unsurların başında Cem Âyinleri gelir. Çalışmamızın İkinci Bölümü’nde,

Read More »
Niyaz

Niyaz

nesra Haziran 23, 2016 0

Niyaz Bektaşîlik ve Alevîlikte niyaz önemlidir. Mürşide ve Dedeye yapılan niyaz Bektaşî olmayanlar tarafından değişik şekillerde yorumlanmış, hatta Bektaşîlerin din dışı oluşlarına bir delil sayılmıştır. Bektaşîler insana yapılan niyaz eylemini; insanın yer yüzünde Allah’ın

Read More »
Aşura

Aşura

nesra Haziran 22, 2016 0

Aşura Muharremin onuncu gününe “aşura” denilir. Türkiye’de aşura veya aşure denilince; akla bakla, nohut, kuru fasülye, buğday, kuru incir, kestane, fındık, fıstık, kuru üzüm gibi meyve ve sebzeler kaynatılarak yapılan bir tür tatlı gelir.

Read More »
Muharrem Mâtemi ve Susuz Orucu

Muharrem Mâtemi ve Susuz Orucu

nesra Haziran 21, 2016 0

Muharrem Mâtemi ve Susuz Orucu Bektaşîler Ehl-i Beyt’e olan saygılarını uygulamalı olarak hayatlarına yansıtırlar. Hz. Hüseyin'(r.)in Kerbela’da susuz kalışını her sene muharrem ayında tuttukları suzuz-luk orucuyla yâd ederler. Şehadetinden dolayı matem tutarlar. “Türkiye’de ve

Read More »
error: Content is protected !!